Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:
 1. Administratorem przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie (ul. E. Plater 8, 69-200 Sulęcin, tel. 95 755 00 54, fax. 95 755 14 37, email: sekretariat@straz.sulecin.pl ).
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: zatrudniony w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. (ul. Wyszyńskiego 64,
  66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 733 8318, fax. 95 720 8990 email: inspektor.rodo@straz.gorzow.pl ).
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzonych działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, email: kancelaria@giodo.gov.pl ) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa
  w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z RUCHEM INTERESANTÓW NA TERENIE OBIEKTÓW KP PSP W Sulęcinie ORAZ ICH MONITORINGU
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:
 1. Wstęp do budynków Komendy Powiatowej PSP w Sulęcinie możliwy jest jedynie
  po potwierdzeniu tożsamości poprzez okazanie dokumentu tożsamości pracownikowi Sekretariatu, weryfikacji celu wizyty i odnotowaniu danych w „Ewidencji wizyt”. Pana(i) dane zebrane w ten sposób przetwarzane będą jedynie w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa oraz ochrony osób i mienia w budynkach KP PSP
  w Sulęcinie.
 2. Udzielenie zgody na przetwarzanie Pana(i) danych osobowych jest dobrowolne,
  ale niezbędne, aby wejść do budynku KP PSP w Sulęcinie.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci monitoringu wizyjnego jest
  art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia i art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182) o zasadach zarządzania mieniem państwowym
  w brzmieniu nadanym postanowieniami art. 155 ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 2221 kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 2018, poz. 917,1000,1076).
 4. Udostępniając swoje dane i wchodząc do budynku wyraża Pan(i) zgodę na przetwarzanie tych danych przez KP PSP w Sulęcinie i oświadcza, że zapoznał (a) się Pan(i) z informacjami zawartymi w niniejszej klauzuli.
 5. Administratorem przetwarzającym Pana(i) dane osobowe w opisanym powyżej zakresie jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie
  ul. E. Plater 8, 69-200 Sulęcin (tel. 95 755 00 54, fax. 95 755 14 37, email: sekretariat@straz.sulecin.pl ).
 6. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: zatrudniony w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. (ul. Wyszyńskiego 64,
  66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 733 8318, fax. 95 720 8990 email: inspektor.rodo@straz.gorzow.pl ).
 7. Jednocześnie informujemy, że w obiektach Komendy Powiatowej PSP w Sulęcinie
  i ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu zdarzeń w postaci monitoringu wizyjnego. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą wyłącznie w celu opisanym powyżej przez KP PSP w Sulęcinie.
 8. Wchodząc na obszar objęty monitoringiem wyraża Pan(i) zgodę na rejestrację wizerunku oraz w konsekwencji do przetwarzania Pana(i) danych osobowych przez Komendanta Powiatowego PSP w Sulęcinie, a także oświadcza, że zapoznał(a) się
  z informacjami zawartymi w niniejszej klauzuli.
 1. Udostępnienie danych możliwe jest jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, o czym każdorazowo decyduje Administrator Danych Osobowych. Komenda Powiatowa PSP w Sulęcinie nie planuje przekazywać danych do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 2. Dane ujęte w „Ewidencji wizyt” przechowywane będą w KP PSP w Sulęcinie przez okres określony w obowiązujących przepisach właściwych w sprawie materiałów archiwalnych i niearchiwalnych w Państwowej Straży Pożarnej.
 3. Dane z monitoringu zapisywane są w sposób ciągły, nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w związku z tym dostępne są w czasie nie dłuższym niż
  11 dni od momentu zapisu.
 4. Posiada Pan(i) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Posiada Pan(i) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pan(i), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 6. Przetwarzanie Pana(i) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
DLA PRACOWNIKÓW KP PSP W Sulęcinie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informuję, że:
 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Sulęcinie, ul. E. Plater 8
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: zatrudniony w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. (ul. Wyszyńskiego 64,
  66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 733 8318, fax. 95 720 8990 email: inspektor.rodo@straz.gorzow.pl ).
 3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z zatrudnienia na podstawie umowy o pracę / mianowania.
 4. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są: MSWiA, KG PSP, KW PSP Lubuski Urząd Wojewódzki, jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, wskazany przez Pana(Panią) bank, urzędy pocztowe, instytucje szkoleniowe, placówki zdrowia, sądy, organy kontroli, firmy ubezpieczeniowe.
 5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach właściwych w sprawie materiałów archiwalnych i niearchiwalnych.
 7. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 10. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa
  w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r.